FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Overheid legt verplichtingen op voor laadinfrastructuur voor elektromobiliteitVoor bedrijfsgebouwen waarvan het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt, dan wel ernaast is gelegen, geldt in Vlaanderen:
 • Nieuwbouw en ingrijpende renovatie* (omgevingsvergunning ≥ 11/03/2021) met parkeerfaciliteiten voor meer dan 10 auto’s moeten uitgerust zijn met ≥ 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen.
 • Met het oog op de toekomst moeten de nodige voorbereidingen getroffen worden (leidingen of wachtbuizen) om de verhouding op te voeren naar een laadpunt voor 25% van de beschikbare parkeerplaatsen. De laadinfrastructuur moet laden met normaal of hoog vermogen van elektrische voertuigen toelaten.
 • Bestaande gebouwen moeten vanaf 2025 ≥ 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen beschikbaar stellen indien de pareerfaciliteiten meer dan 20 parkeerplaatsen tellen.
 • De laadpunten moeten van het type Mode 3 of 4 zijn, met een capaciteit van 7,4 – 11 – 22kW.
 • Er wordt een evaluatie met mogelijke aanpassing van deze verplichtingen verwacht in 2024 voor nieuwe of ingrijpend te renoveren (parkeer)gebouwen, alsook in 2028 voor de bestaande (parkeer)gebouwen.

* Onder ingrijpende renovatie wordt in het kader van elektromobiliteit de renovatie van een gebouw of parkeergebouw verstaan, waarbij > 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat. Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.
De verantwoordelijkheid voor het naleven van de opgelegde verplichtingen ligt voor nieuwbouw bij de vergunninghouder; voor bestaande (parkeer)gebouwen bij de eigenaar of, in afwijking daarvan indien toepasselijk, de houder van een zakelijk recht op het gebouw of parkeergebouw.
Er zijn administratieve geldboetes voorzien à 2000 euro per ontbrekend laadpunt; 1000 euro per parkeerplaats niet voorzien van infrastructuur voor leidingen.

In Wallonië geldt sinds 11 maart 2021 voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties met een parkeercapaciteit vanaf 11 parkeerplaatsen:
 • Minstens 1 oplaadpunt
 • Infrastructuur voor leidingen voor minstens 1 op 5 parkeerplaatsen. Geen bepalingen m.b.t. de laadcapaciteit van de laadpunten.

In Brussel zijn de verplichtingen gekoppeld aan de milieuvergunning voor uitbating van parkings. Het  besluit is van kracht sinds 10 maart 2021; het deel over laadinfrastructuur vanaf 31/12/2021. Bovendien geldt de specifieke milieuwetgeving over de exploitatie van parkings (besluit van 25.02.2021). Een milieuvergunning is nodig vanaf 10 parkeerplaatsen (overdekt of in openlucht).
Voor nieuwe parkeerfaciliteiten legt Brussel een technisch lokaal op voor het onderbrengen van een hoogspanningscabine om de laadpunten aan te sluiten. De nodige kokers voor elektrische kabels naar elke parkeerplaats moeten voorzien zijn. Eigenaardig is dan wel dat minstens slechts één laadpunt geëist wordt.

Laadinfrastructuur – technisch
 • Aansluitput voor laadpunt(en)
 • Bekabeling voor elk laadpunt afzonderlijk (best 32A voorzien; 1- en 3-fasig)
 • (wacht)buizen voor kabeldoorvoer waterdicht afsluiten
 • Per laadpunt een automatische zekering + differentieelschakelaar
  • mag op afzonderlijk verdeelbord/zekeringkast voor laadinfrastructuur
 • Datakabel voorzien voor ‘energy management system’ en/of verrekening verbruik.
Eduard Codde
12-06-2021